KİŞİSEL BİLGİLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

e-mail: iturkmen@balikesir.edu.tr

Telefon: 0(266) 6121194 – 4013

Adres: Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 10145 Çağış / BALIKESİR

Araştırma alanları: Sedimantoloji-Sedimanter Petrografi, Stratigrafi

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

DERECE ÜNİVERSİTE YIL
Doktora Fırat Üniversitesi 1989-1993
Yüksek Lisans Fırat Üniversitesi 1986-1988
Lisans Fırat Üniversitesi 1979-1983

YAYINLAR- BİLDİRİLER

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYILANAN MAKALELER

 • Koç Taşgın, C., Orhan, H., Türkmen, İ ve Aksoy, E., 2011. Soft-sediment deformation structures in the late Miocene Şelmo Formation around Adıyaman area, Southeastern Turkey. Sedimentary Geology, 235, 3-4, 277-291.
 • Koç Taşgın, C. ve Türkmen, İ, Analysis of soft-sediment deformation structures in Neogene fluvio-lacustrine deposits of Çaybağı Formation, Eastern Turkey. Sedimentary Geology, 218, 16-30.
 • Nazik, A., Türkmen, İ, C. Koç, E. Aksoy, N. Avşar ve H. Yayık, 2007. Fresh and Brackish Water Ostracods of Upper Miocene Deposit –Arguvan / Malatya (E. Anatolia). Turkish Journal of Earth Sciences, 17, 481-496, 2008.
 • ·         Türkmen, İ., Aksoy, E. ve Koç Taşgın, C., 2007. Alluvial and lacustrine facies in an extensional basin:   Miocene of the Malatya Basin, eastern Turkey. Journal of Asian Earth Sciences, 30, 181-198.
 • Türkmen, İ., Facies and evaporite genesis  of  the Kuşcular Formation (Lower Paleocene)   saline playa complex, eastern  Turkey. J. Asian Earth Sciences, 24, 91-104.
 • Cronin, B.T., Hurst, A., Çelik, H., and Türkmen, İ., Superb exposure  of a channel levee and overbank complex in ancient deep-water slope environment. Sedimentary Geology, 132, 205-216.
 • Cronin, B.T., Hartley, A.J., Çelik, H., Hurst, A., Türkmen, İ., and Kerey, İ.E., 2000. Equilibrum profile development in graded deep-water slopes: Eocene, Eastern Turkey. Geol. Soc. London, 157, 943-955.
 • Türkmen, İ. ve  Özkul, M., 1999. Sedimentology and evaporite genesis in Neogene continental sabkha playa complex, Karakeçili Basin,  Central Anatolia, Turkey. Carbonates and Evaporites,  14,  1,  21-32.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYILANAN MAKALELER

 • Nazik, A., Türkmen, İ., Aksoy, E., Orhan, H., Koç Taşgın, C., Ognjanova-Rumenova, N. ve Şeker, E., 2013. Güneydoğu Anadolu’da (Adıyaman) Neotetis’in Kapanması ile ilgili yeni Paleontolojik ve Sedimantolojik Veriler. TPJD Bülteni, 25, 1, 29-53.
 • Taraf, F. ve Türkmen, İ., Pınarbaşı (Kayseri) Kuzeyindeki Yağlıpınar Formasyonu’nun Sedimantolojisi. H.Ü. Yerbilimleri Bülteni 32, 3, 255-276.
 • Türkmen, İ., Koç Taşgın, C., Avşar, N. ve Aksoy, E., 2011. Alibonca Formasyonu’nun (Üst Oligosen-Alt Miyosen) Sedimantolojik Özellikleri (Arapgir–Yoncalı (Malatya). Ü. Yerbilimleri Bülteni  32, 3, 235-254. 
 • Türkmen, İ., Koç, C., Aksoy, E., Avşar, N. ve Dinçer, F. Arguvan (Malatya) güneyinde yüzeyleyen Neojen birimlerinin stratigrafisi ve çökelme ortamları. Geosound/Yerbilimleri , 44-45 , 57-73.
 • Türkmen, İ. ve Ertürk, Y.T., 2002. Kırkgeçit Formasyonu’nun (Orta Eosen-Oligosen) Akuşağı (BaskilElazığ) Köyü Dolaylarındaki Yüzeylemelerinin sedimantolojik Özellikleri. TPJD Bülteni, 14, 2, 1-16.
 • Koç, C. ve Türkmen, İ., Suluova (Amasya) kuzeyindeki kömürlü Eosen çökellerinin sedimantolojik özellikleri. H.Ü. Yerbilimleri Bülteni, 26, 101-117.
 • Koç, C., Türkmen, İ ve Kaya, M. 2002. Çeltek ve Armutlu formasyonlarının stratigrafik özellikleri, Suluova (Amasya) Kuzeyi. Geosound/Yerbilimleri, 40/41, 81-96.
 • Türkmen, İ., İnceöz, M., Aksoy,E. ve Kaya M., 2001. Elazığ yöresinin Eosen stratgrafisi ve Paleocoğrafyası ile ilgili yeni bulgular.Ü. Yerbilimleri Bülteni, 24, 81-95.
 • Türkmen, İ., Yukarı Kızılırmak Neojen Havzasında Tektonik Kontrollü Depolanma Örneği: Eğerci Formasyonu (Üst Miyosen-Alt Pliyosen), Gemerek Kuzey-Kuzeybatısı; Sivas. Ecemiş Fay Kuşağı Çalışma Grubu, Workshop – I Bildiriler Kitabı, 121-128. Niğde.
 • Aksoy, E., Türkmen, İ., Turan, M. ve Meriç, E., 1999. Harami Formasyonu’nun (Üst Kampaniyen-Maastrihtiyen) Stratigrafik Konumu ve Çökelme Ortamıyla İlgili Yeni Bulgular, Elazığ Güneyi. TPJD Bülteni, 11, 1, 1-15.
 • Türkmen, İ., İnceöz, M. ve Kerey, İ.E., 1999. Kırkgeçit Formasyonu (Orta Eosen-Oligosen): Gel-git düzlüğü ve fırtınalı şelf kompleksine bir örnek, (Elazığ KKB’sı). Ü. Yerbilimleri Bülteni, 21,  125-142.
 • Özkul, M. ve Türkmen, İ., Aktif tektonik rejimde alüvyal yelpaze ve menderesli nehir çökellerinin gelişimi: Peçenek Havzası: (Pliyosen), İç Anadolu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılında Fırat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin  20. Yılı  Sempozyumu Bildirileri,155-166.
 • Türkmen, İ. ve Aksoy, E., 1998. Arapgir (Malatya), Çemişgezek (Tunceli), Elazığ dolaylarındaki Neojen birimlerinin stratigrafik-sedimantolojik incelemesi ve bölgesel korelasyonu. TPJD Bülteni, 10, 1, 15-33
 • Türkmen, İ., Aksoy, E., Kürüm, S., Akgül, B. ve İnceöz, M.,   Arguvan-Arapgir (Malatya) alanında Alt Miyosen volkanizması ve bölgesel stratigrafi içerisindeki yeri. Geosound/Yerbilimleri,   32,  105-115.
 • Türkmen, İ. and Bölücek, C., 1998. The origin of clay minerals in salina  playa-mudflat facies, Yeniçubuk Formation (Lower-Middle Miocene), Gemerek, Sivas, Türkiye. TÜBİTAK, Tr. J. of  Earth Science, 7, 1, 1-10.
 • Türkmen, İ. ve Özkul, M., 1997.  Karakeçili Neojen Havzasındaki Playa Kompleksinin Sedimantolojik Özellikleri, Kırıkkale güneygüneybatısı. Selçuk Üniversitesi Jeoloji Müh. Bölümü 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu (12-16 Mayıs 1997) Bildirileri, 479-488.
 • Türkmen, İ. ve Esen, İ., 1997. Şelf, Kanyon ve Havza Düzlüğü Kompleksinin Fasiyes Özellikleri: Kırkgeçit Formasyonu (Orta Eosen-Oligosen), Elazığ Çevresi, Türkiye. Fırat  Üniv.  Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9,2, 109-125.
 • Tuncal, N., Türkmen, İ. ve Turan, M., 1996. Şiran Formasyonu (Orta Eosen) Derin Deniz Yamaç Fasiyeslerindeki Iz Fosillerin Dagılımı. Selçuk Üniv. Müh. – Mim. Dergisi, 11, 2,   41-48.
 • Türkmen, İ., Eğerci Formasyonu’nun (Üst Miyosen-Alt Pliyosen) Sedimantolojik Özellikleri, Gemerek Kuzeykuzeybatısı, Sivas. KTÜ Jeoloji Müh. Bölümü  30. Yıl Sempozyumu (16-20 Ekim 1995) Bildirileri.  636-653.
 • Aksoy E., Turan, M., Türkmen, İ ve Özkul, M., 1996. Elazığ Havzasının Tersiyer’deki Evrimi. KTÜ Jeoloji Müh. Bölümü  Yıl Sempozyumu  (16-20 Ekim  1995)  Bildirileri. 293-310.
 • Turan, M. ve Türkmen, İ., Kuşçular Formasyonu’nun (Erken Paleosen) Stratigrafisi ve Sedimantolojik Özellikleri. TÜBİTAK, Tr. J. of Earth Science, 5, 109-121.
 • Türkmen, İ. ve Kerey, İ. E. 1995. Yukarı Kızılırmak Havzası’nın oluşumu ve Kızılırmak Nehri’nin evrimi, TÜBİTAK, Tr. J. of Earth Science, 4, 27-34.
 • Türkmen, İ., 1991.  Elazığ Doğusunda Çaybağı Formasyonu’nun (Üst Miyosen-  Pliyosen?)  Stratigrafisi ve Sedimantolojisi: Türkiye Jeoloji Bült.,  34, 1,  45-53.
 • Kerey, İ.E. ve Türkmen, İ., 1991. Palu Formasyonu’nun (Pliyosen-Kuvaterner) Sedimantolojik  Özellikleri,   Elazığ Doğusu.  Türkiye Jeoloji Bült., 34, 1,  21-26.

 

      ULUSLARARASI KONFERANSLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 • Koç Taşgin, C., Diniz Akarca,C.,  ve Türkmen, İ.Soft sediment deformation structures induced by seismo-tectonic activity in Bigadic (Balikesir) Neogene lacustrine deposits, western Turkey. 31st IAS Meeting of Sedimentology, Abstracts Book, 22-25 June 2015, Kraków, Poland, 273.
 • Koç Taşgin, , Türkmen, İ., 2011. Fluvial and lacustrine facies of Çaybağı Formation (Late Miocene-Early Pliocene), Eastern Turkey. 28th IAS Meeting of Sedimentologists, 5-8 July 2011,Zaragoza, Spain, Abstracts, p.56.
 • Türkmen, İ, Koç Taşgin, C., Orhan, H., Aksoy, E., Nazik, A &  Öğrenmiş, İ.Y., 2011. Alluvial and lacustrine facies in a compressional basin; Şelmo Formation (Late Miocene), Southeastern Turkey, 28th IAS Meeting of Sedimentologists, 5-8 July 2011, Zaragoza, Spain, Abstracts, p.459.
 • Koç Taşgin, C., Türkmen, İ., 2011. Çaybağı Formasyonu’na (Geç Miyosen-Erken Pliyosen) Ait Kırıntılı-Karbonatlı Karasal Fasiyesler, Elazığ Doğusu Doğu Türkiye. Türkiye18. Uluslar arası Petrol ve Doğalgaz Kongre ve Sergisi, 11-13 Mayıs 2011, s 118-119, Ankara.
 • Koç Taşgin, C., Türkmen, İ., Orhan, H., Aksoy, E., 2010. Geosites in Fluvial and Lacustrine Deposits (Late Miocene) Around Elazığ, Malatya and Adıyaman; Soft-Sediment Deformation Structures, 1st International Geo-Conservation Symposium and Southeastern Europe Countries ProGEO Group Meeting, Abstracts,  15-19 September, 2010, 20-21 pp.,  Elazığ, Türkiye.
 • Koç Taşgin, C., Türkmen, İ. ve Aksoy, E., 2009. Soft-Sediment Deformation Structures in Neogene Deposits Around Elazığ–Malatya Area, Eastern Turkey, 27th IAS Meeting of Sedimentologists, 20-23 September 2009, Alghero, Italy, Abstracts, p.234.
 • Koç Taşgin, C., Türkmen, İ. Orhan, H ve Aksoy, E., 2009. Soft-Sediment Deformation Structures In The Late Miocene Şelmo Formation Around Adiyaman Area, Southeastern Turkey, 27th IAS Meeting of Sedimentologists, 20-23 September 2009, Alghero, Italy, Abstracts, p.233.
 • Nazik, A., Türkmen, İ., Koç, C., Aksoy, E., Avşar, N. and Yayik, H., 2005. Fresh and brakisch water ostracods from Neogene deposits of Arguvan/Malatya (Eastern Anatolia). 15th International Symposium on Ostracoda. September 12-15, Freie University, Berlin, Germany. Abstracts, pp. 84.
 • Kaya, M., Özkar, İ., Aksoy, E., İnceöz, M. and Türkmen, İ, Foraminiferal biostratgraphy of Seske and Kırkgeçit Formations, Elazığ-Turkey. Fourt International Turkish Geology Symposium, (ITGSIV), 24-28 September 2001, Adana/Turkey, Abstracts, p.269.
 • Kaya M., Özkar İ., Aksoy E., İnceöz M and Türkmen İ., 2001. Foraminiferal biostratigraphy of Sekse and Kırkgeçit Formations, Elazığ-Turkey, Fourth International Turkısh Geology Symposıum, 269, Adana.
 • Türkmen, İ., 2001. Fluviolacustrine-Palustrine deposits of the Pliocene Çaybağı Formation, Eastern Turkey, AAPG Annual Meeting (June 3-6) Denver, Colorado.
 • Türkmen, İ. and Özkul, M., 1998. Sedimentology and evaporite genesis  in Neogene continental sabkha playa complex, Karakeçili Basin,  Central Anatolia, Turkey.  15th  International Sedimentological Congress, Alicante-Spain,  776-777.
 • Cronin, B.T., Hurst, A., Turkmen, İ., Celik, H. and Kelling, G. 1997. Leveed deep-water slope canyons and mass-wasting in the Kirkgecit Formation, Middle Eocene, south-east Turkiye. Abstracts, British Sedimentological Research Group Annual Meeting, Liverpool, U.K.
 • Türkmen, İ. ve Kerey, İ.E., 1994. Sedimentological Aspects of fluvio-lacustrine Neogene deposits in Gemerek (Sivas) area, Central Turkey. Tectonic Control on Lacustrine Basin Development – Sedimentary Record. IGCP/GLOPALS, Annual Meeting (June 14th-17th),  Warszawa, Poland.  103-104.
 • Kerey, İ.E. and Türkmen, İ., Facies analysis and environmental Interpretation of the Çaybağı  Formation (Upper Miocene-Pliocene) in   the East of Elazığ,  Türkiye.  Keele University,  Internatıonal Workshop in Progress on the Geology of Türkiye,  Abstracts,  p. 37.
 • Turkmen, İ.,   Facies Analysis environmental ınterpretation of the Çaybağı Formation (Upper Miocene-Pliocene) in the East of Elazığ. Comparative  Sedimentology of Lacustrine Sequence in Neogene Strike-Slip Basins. IGCP/GLOPALS,   Abstracts and Field Guide.  p. 19.

      ULUSAL KONFERANSLADA SUNULAN BİLDİRİLER

 • Diniz Akarca, C., Koç Taşgın, C. ve Türkmen, İ., 2015.  Bigadiç (Balıkesir) yöresi Neojen göl tortullarında sismo-tektonik hareketlerle oluşan yumuşak çökel deformasyon yapıları. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı,  Bildiri Özleri Kitabı,  6-10 Nisan 2015, Ankara, s. 158-159.
 • Nazik, İ.Türkmen, E.Aksoy, H.Orhan, C.Koç Taşgın, N.Ognjanova-Rumenova, E.Şeker, 2012. Güneydoğu Anadolu’da (Adıyaman) Neotetis’in kapanmasına ilişkin yeni paleontolojik ve sedimantolojik veriler. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 12-14 Ekim 2012, 15-16.
 • Koç Taşgın, , Türkmen, İ., 2010. Çaybağı Formasyonu’nun (Elazığ Doğusu) Sedimantolojik Özellikleri ve Yöresel Tektonikle İlişkisi. KTÜ 45. yıl jeoloji sempozyumu bildiri özleri, 13-16 Ekim 2010, s. 168-169, Trabzon.
 • Türkmen, İ., Orhan, H ve Aksoy, E., Nazik, A., Koç Taşgın, C. ve Öğrenmiş, İY., 2010. Şelmo Formasyonu’nun Adıyaman yöresindeki Yüzeylemelerinin Sedimantolojik Özellikleri ve Yöresel Tektonikle İlişkisi. 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 4-7 Ekim 2010, Konya, Bildiri Özetleri, s. 22-23.
 • Koç Taşgın, C., Türkmen, İ. Orhan, H ve Aksoy, E., 2010. Adıyaman çevresinde yüzeyleyen (Güneydoğu Türkiye) Geç Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu’na ait soft-sediment deformasyon yapıları. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 5-9 Nisan 2010, Ankara. s.100-101.
 • Koç Taşgın, C. ve Türkmen, İ., 2008. Elazığ doğusunda yüzeyleyen Çaybağı Formasyonu’na (Geç Miyosen-Erken Pliyosen) ait soft-sediment deformasyon yapılarının özellikleri. 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 24 – 28 Mart 2008, Ankara. s. 298-299.
 • Türkmen, İ., Aksoy, E. ve Koç, C., 2006. Arguvan (Malatya) güneyinde yüzeyleyen karasal Neojen çökellerinin sedimantolojik özellikleri. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 20 – 24 Mart 2006, Ankara. s. 208-209, Ankara.
 • Önoğlu, N. ve Türkmen, İ., 2003. Geç Eosen-Erken Oligosen bentik foraminifer topluluğu-Kırkgeçit Formasyonu’nun üst bölümünden bir kesit.  Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s.205.
 • Türkmen, İ., Kuşçular Formasyonu (Alt Paleosen) playa kompleksinin fasiyes özellikleri ve evaporitlerin kökeni, Elazığ güneybatısı. 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 279-280.
 • Özkul, M. ve Türkmen, İ., 1998. Aktif tektonik rejimde alüvyal yelpaze ve menderesli nehir çökellerinin gelişimi : Peçenek Havzasi: (Pliyosen), Iç Anadolu.  Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılında Firat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisligi Egitiminin 20. Yili Sempozyumu, 12-16 Ekim 1998,  Bildiri Özleri, s. 80.
 • Bölücek, C., Akgül, M., Türkmen, İ. ve Sağıroğlu, A., 2000. Elazığ Magmatitlerinde volkano-sedimanter cevherleşmelere ilk örnek: Derince cevherleşmeleri, Keban-Elazığ. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 21-23.
 • Türkmen, İ. ve Aksoy, E., 1998. Arapgir (Malatya), Çemişgezek (Tunceli), Elazig dolaylarindaki Neojen birimlerinin stratigrafik-sedimantolojik özellikleri ve bölgesel korelasyonu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yilinda Firat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisligi Egitiminin 20. Yılı Sempozyumu, 12-16 Ekim 1998, Bildiri Özleri,   57.
 • Türkmen, İ., 1998. Yukarı Kızılırmak Neojen Havzasında tektonik kontrollü depolanma örneği: Eğerci Formasyonu (Üst Miyosen-Alt Pliyosen), Gemerek KKB’sı Sivas. Ecemiş Fay Kuşağı Çalışma Grubu Workshop-I, 28-30 Mayıs 1998, Bildiri Özleri, 18.
 • Türkmen, İ. ve Özkul, M., 1997. Karakeçili (Kırıkkale GGB’sı) Neojen Havzasındaki Playa Kompleksinin Sedimantolojik Özellikleri, Türkiye. Selçuk Üniv. Jeoloji Müh. Bölümü 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 12-16 Mayıs 1997, Bildiri Özleri, s.137.
 • Türkmen, İ., 1995. Eğerci Formasyonunun (Üst Miyosen – Alt Pliyosen) Sedimantolojik Özellikleri, Gemerek KKB’sı, Sivas. KTÜ Jeoloji Müh. Bölümü Yıl Sempozyumu, 16-20 Ekim 1995,  Bildiri Özleri,  s.99.
 • Aksoy, E., Turan, M., Türkmen, İ ve Özkul, M., 1995. Elazığ Havzasının Tersiyerdeki  Evrimi. KTÜ Jeoloji Müh. Bölümü  Yıl Sempozyumu (16-20 Ekim 1995) Bildiri Özleri,  s. 45.
 • Türkmen, İ. ve Kerey, İ.E., 1994. Gemerek (Sivas) Dolaylarında Yeniçubuk  Formasyonu’nun (Alt-Orta Miyosen) Sedimantolojik Özellikleri. 47. Türkiye Jeoloji   Kurultayı Bildiri Özleri,  77.

PROJE VE TEZLER

  • Bigadiç (Balıkesir) Yöresi Neojen Çökellerindeki Yumuşak Sediment Deformasyon Yapılarının ÖzellikleriBaü BAP, Proje No: 2013/90,  Proje Yürütücüsü (2015).
  • Şelmo Formasyonunun Adıyaman Dolayındaki Yüzeylemelerinin Sedimantolojik Özellikleri ve Yöresel Tektonikle İlişkisi. TÜBİTAK, Proje No: 107Y291, Proje Yürütücüsü (2010).
  • Çaybağı Formasyonu’nun Stratigrafik ve Sedimantolojik ÖzellikleriFÜBAP, Proje Yürütücüsü (2009).
  • Suluova (Amasya) Kuzeybatısındaki Eosen Çökellerinde sedimantolojik    incelemeler. FÜNAF– 433, Proje Yürütücüsü (2002).
  • Arguvan – Arapgir (Malatya) ve Elazığ Dolaylarındaki Neojen Çökellerinin Sedimantolojik Özellikleri ve Kömür Potansiyeli. TÜBİTAK , ÇAYDAG -102Y124, Proje Yürütücüsü (2005).
  • Tuzgölü Havzasının Jeolojisi ve Hidrokarbon Potansiyelinin Değerlendirilmesi. TPAO Projesi Araştırmacı (1997).

  TEZLER

  Doktora Tezleri

   

  • Cüneyt Bircan. İsaalan (Kepsut) ve Odaköy (Dursunbey) Yörelerindeki Neojen çökellerinin stratigrafisi ve Sedimantolojisi. BaÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü,             (2011-devam).
  • Calibe Koç. Çaybağı Formasyonunun (Elazığ Doğusu) Stratigrafik ve Sedimantolojik Özellikleri. F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2003-2009).

  Yüksek lisans tezleri

   

  • Fatma Şayan. Susurluk (Balıkesir) Yöresi Neojen Çökellerinin sedimantolojisi.  BaÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü (2014-devam).
  • Cansu Diniz. Bigadiç (Balıkesir) Yöresi Neojen Çökellerindeki Yumuşak Sediment Deformasyon Yapılarının Özellikleri. BaÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2012-2015).
  • Fatma Taraf. Yağlıpınar Formasyonu’nun (Pınarbaşı Kuzeyi) Sedimantolojisi. F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2005- 2008).
  • İlker Yücel Öğrenmiş. Şelmo Formasyonu’nun (Adıyaman) Kuzeykuzeybatısındaki Yüzeylemelerinde Sedimantolojik Özellikler. F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2000-2006).
  • Calibe Koç. Suluova (Amasya) Kuzeybatısındaki Eosen Çökellerinde Sedimantolojik İncelemeler.  Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (1999-2002).
  • Yusuf Türker Ertürk. Akuşağı Köyü (Baskil/Elazığ) Dolaylarında Kırkgeçit Formasyonu’nun sedimantolojik Özellikleri. F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (1998-2001).
  • Nevin Esen. Elazığ Yakın Çevresinde Kırkgeçit Formasyonu’nun Sedimantolojik Özellikleri. F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü , 1994-1997.

DERSLER

TARİH KODU DERSİN ADI SEVİYE
1994 – JEO 2103 Stratigrafi Lisans
1994 – JEO 2111 Sedimantoloji Lisans
1994- JEO 2201 Sedimanter Kayaçlar Petrografisi Lisans
2012- JEO 3211 Saha Jeolojisi Lisans
1993 – 2010 JEO 362 Arazi Uygulama teknikleri Lisans
2010 – JEO 4201 Türkiye Jeolojisi Lisans
1993- 2002 JEO 422 Petrol jeolojisi Lisans
2010 – 2014 JEO 2216 Deprem Jeolojisi Lisans
1997- IGE 1102 İnşaat Jeolojisi (İnşaat Mühend. Jeoloji) Lisans
1994- JEM 5238 Tortul havza analizi Lisansüstü
1995- JEM 5237 Sedimantolojide  araştırma yöntemleri Lisansüstü
1995 – JEM 5140 Sedimanter Ortamlar ve Fasiyesler Lisansüstü
1995 – JEM 5141 Sedimanter Yapılar Lisansüstü
1995 – JEM 5239 Kırıntılı Kayaçlar Petrolojisi Lisansüstü