KİŞİSEL BİLGİLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

e-mail: zaslan@balikesir.edu.tr

Telefon: 0(266) 6121194 – 4007

Adres: Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 10145 Çağış / BALIKESİR

Araştırma alanları: Mineraloji, petrografi, petroloji, granitler, volkanikler

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

DERECE ÜNİVERSİTE YIL
Doktora Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991-1998
Yüksek Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi 1988-1991
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi 1983-1987

Yayınlar -Bildiriler

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYILANAN MAKALELER

 • Gücer M.A. and Aslan Z., 2014. 40Ar ̶ 39Ar age, petrography and geochemistry of the Yoncayolu Metamorphic Rocks (NE Turkey). Subduction-related metamorphism under greenschist facies conditions. Neues Jahrbuch für Mineralogie-Abhandlungen. Journal of Mineralogy and Geochemistry, 191(3), 257-276.
 • Aslan Z., Arslan, M., Temizel, İ. and Kaygusuz, A., 2014. K-Ar dating, whole-rock and Sr-Nd isotope geochemistry of calc-alkaline volcanic rocks around the Gümüşhane area. implications for post-collisional volcanism in the Eastern Pontides, Northeast Turkey. Mineralogy and Petrology, 108(2), 245-267.
 • Aslan Z., U–Pb zircon SHRIMP age, geochemical and petrographical characteristics of tuffs within calc-alkaline Eocene volcanics around Gümüşhane (NE Turkey), Eastern Pontides. Neues Jahrbuch für Mineralogie-Abhandlungen, 187(3), 329-346.
 • Kaygusuz, A., Bin, C., Aslan, Z., Siebel, W. and Sen, C., 2009. U-Pb SHRIMP Zircon Ages, Geochemical and Sr-Nd Isotopic Compositions of the Late Cretaceous I-type Sariosman Pluton, Eastern Pontides, NE Turkey. Turkish Journal of Earth Science, 18(4), 549-581.
 • Aydin, A., Ferré, E.C. and Aslan Z., 2007. The magnetic susceptibility of granitic rocks as a proxy for geochemical composition. Example from the Saruhan granitoids, NE Turkey. Tectonophysics, 441(1-4), 85-95.
 • Aslan Z., Reply to comment on ‘Petrography and petrology of the calc-alkaline Sarihan granitoid (NE Turkey). An example of magma mingling and mixing’. Turkish Journal of Earth Science, 15(3), 379-384.
 • Arslan, M. and Aslan Z., Mineralogy, petrography and whole-rock geochemistry of the Tertiary Granitic Intrusions in the Eastern Pontides, Turkey. Journal of Asian Earth Sciences, 27(2), 177-193.
 • Aslan Z., 2005. Petrography and Petrology of the Calc-Alkaline Sarıhan Granitoid (NE Turkey). An Example of Magma Mingling and Mixing. Turkish Journal of Earth Science, 14(2), 185-207.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYILANAN MAKALELER

 • Erdem, D., ve Aslan Z., Kalk-alkalen Şapçı (Balıkesir) Volkaniti’nin Petrografisi ve Petrolojisi. Biga Yarımadası’nda (Kuzeybatı Türkiye) Çarpışma ile İlişkili Volkanizma. Türkiye Jeoloji Bülteni, 58(3),1-22.
 • Kaygusuz, A., Sen, C., ve Aslan, Z., 2006. Torul (Gümüşhane) Volkanitlerinin Petrografik ve Petrolojik Özellikleri (KD Türkiye); Fraksiyonel Kristallenme ve Magma Karışımına İlişkin Bulgular. Türkiye Jeoloji Bülteni, 49(1), 49-82.
 • Arslan, M., Aslan Z., ve Dokuz A. 2005. Bayburt tüflerinin petrografik, jeokimyasal ve petrolojik özellikleri. Doğu Pontid Güney zonu’nda Eosen felsik volkanizması. Selçuk Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Dergisi, 20(1), 49-68.
 • Arslan, M., ve Aslan, Z., Rapakivi Granitlerinin Petrografisi ve Petrolojisi; Finlandiya Rapakivi Granitleri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 28(2), 39-55.

ULUSAL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN TAM BİLDİRİ METİNLERİ

 • Aslan, Z., ve Kaygusuz, A., 2004. Sarıhan (Bayburt) ve Torul (Gümüşhane) Plütonları’nın Petrografisi ve Mineral Kimyası. Doğu Pontid Kuzey ve Güney Zonu, KD Türkiye. Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu bildiriler kitabı cilt I, 272-286.
 • Arslan, M., Şen, C., Aliyazıcıoğlu, İ., Kaygusuz, A. ve Aslan, Z., Trabzon ve Gümüşhane yörelerinde (KD, Türkiye) yüzeylenen Eosen (?) volkanitlerinin karşılaştırmalı jeolojisi, mineralojisi ve petrolojisi. Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı, MTA, 39-53.
 • Aslan, Z., Sarıhan (Bayburt) Granitoyidi’nin petrografisi ve mineral kimyası. Doğu Pontid Güney zonu, KD Türkiye. 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, 231-238.
 • Aslan, Z., Arslan M. ve Şen, C., 1999. Doğu Pontidlerin Kuzey ve Güney zonlarında yüzeylenen Eosen yaşlı granitik sokulumların karşılaştırmalı jeolojik, petrografik ve jeokimyasal özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, 223-230.
 • Aslan, Z. ve Aslaner, M., 1998. Saraycık (Bayburt) Granodiyoriti ve çevre kayaçlarla olan ilişkisi. Çarpışma eş zamanlı, kalk-alkalen, volkanik yay granitoyidi, Doğu Pontid Güney Zonu, KD Türkiye. Fırat Üniversitesi 20. Yılı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 331-343.
 • Arslan, M., Kurt, H. ve Aslan, Z., Kadıkalesi (Bodrum-Muğla) monzonitik sokulumunun petrografik ve jeokimyasal özellikleri. Batı Anadolu’da potasik magmatizmanın petrojenezi ve gelişimi. Fırat Üniversitesi 20. Yılı Sempozyumu Bildiriler Kitabı 315-329.
 • Aydın A., Gelişli, K. ve Aslan, Z., Granodiyoritik kayaçlarda lav akış yönlerinin anizotropik manyetik süseptibilite ile belirlenmesi. S.Ü. 20.Yıl Jeoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 93-101.
 • Aslan, Z. ve Sadıklar, B., 1996. Özdil (Yomra) Granitoyidi ve buna bağlı oluşan dokanak metamorfizması. K.T.Ü. Jeoloji Müh. Böl. 30. Yıl Sempozyumu Bildiriler kitabı, Trabzon. Cilt 1, 155-166.

ULUSLARARASI TOPLANTILARDA SUNULAN VE ÖZETİ BASILAN BİLDİRİLER

 • Kaplan, D., Aslan, Z. and Chen, B., 2013. SHRIMP U–Pb zircon dating, geochemical and petrographical characteristics of calc-alkaline Early Miocene Şapçı volcanics around Balıkesir (W Turkey). Mineralogical Magazine, 77(5),
 • Gücer, M.A. and Aslan, Z., Evaluation of diagenesis and metamorphism relationship by using clay mineral indices in the yoncayolu (Üzümlü, Erzincan) area metamorphics. Euroclay 2011, Book of Abstract, p.281, Antalya, Turkey.
 • Aslan, Z., Gücer, M.A. and Arslan, M., 2011. 39Ar-40Ar dating on plagioclases of metabasic and metagranitic rocks in the Yoncayolu metamorphics, NE Turkey. Mineralogical Magazine, 75.3, 460.
 • Kaygusuz, A., Aslan, Z., Aydınçakır, E., Gücer, M.A and Kaygusuz, K., 2008. Petrogenesis of collision-related, calc-alkaline Ilica (Erzurum) volcanites, NE-Turkey. Its relation to the tectonic and geothermal systems. 33rd International Geological Congress, Oslo, Norway.
 • Gücer, M.A. and Aslan, Z., Very low grade-low grade metamorphism in Erzincan, NE Turkey; an example of epizonal metamorphic conditions. 33rd International Geological Congress, Oslo, Norway.
 • Aslan, Z., Kaygusuz, A., Gücer, M.A. and Aydınçakır, E., 2007. Petrography and Geochemistry Characteristics of the Calk-Alkaline Tertiary (?) Tuffs in the Gumushane Area, NE Turkey. 17thM. Goldschmidt Conference, Geochimica et Cosmochimica Acta, 71 (15) A41 Suppl. 1, Cologne, Germany.
 • Gücer, M.A, Aslan, Z. and Bektaş, O., 2007. Petrography and Geochemistry Features of the Yoncayolu Metamorphics in Erzincan, NE Turkey. 17thM. Goldschmidt Conference, Geochimica et Cosmochimica Acta, 71 (15) A360 Suppl. 1, Cologne, Germany.
 • Aydınçakır, E., Kaygusuz, A., Sen, C. and Aslan, Z.,Petrographic and Petrological Characteristics of Dagbasi (Arakli-Trabzon) Volcanites, NE Turkey. 17th V.M. Goldschmidt Conference, Geochimica et Cosmochimica Acta, 71 (15) A47 Suppl.1, Cologne, Germany.
 • Kaygusuz, A., Aslan, Z., Akpinar, I., and Kaygusuz, K., 2005. Geochemistry and Geochronology of Tertiary-Aged Volcanic Rocks of South of Ilica (Erzurum), NE-Turkey. 15thM. Goldschmidt Conference, Geochimica et Cosmochimica Acta. 69(10) A830 Suppl.  Moscow, Idaho, USA.
 • Aslan, Z., and Kaygusuz A., 2004.  A Textural and Geochemical Features of the Magma Mixing in The Sarihan and Torul Granitoids, NE-Turkey. 14thM. Goldschmidt Conference, Geochimica et Cosmochimica Acta. 68 (11), A673 Copenhagen/Denmark.
 • Yalçınalp, B., and Aslan, Z., Geological Settings and Geochemical Characteristics of the Mn-Oxide Deposits in NE Pontide, NE Turkey. 13th V.M. Goldschmidt Conference, Geochimica et Cosmochimica Acta, 67 (18), A545, Kurashiki, Japan.

 

 • Aslan, Z., Kaygusuz, A., Şen, C., and Arslan, M., 2002. Petrographical and Geochemical Features of the Mafic Microgranuler Enclaves in the Torul (Gumushane) and Sarihan (Bayburt) Granitoids, NE Turkey. Abstract of the 12thM. Goldschmidt Conference, Geochimica et Cosmochimica Acta, 66 (S1), A35, Davos, Switzerland.
 • Kaygusuz, A., Aslan, Z., and Şen, C., 2002. Petrography and Petrology of Torul and Sarihan Plutons, the Eastern Pontides, NE Turkey. Abstract of the 12thM. Goldschmidt Conference, Geochimica et Cosmochimica Acta, 66 (S1), A388, Davos, Switzerland.

 

 • Aslan, Z., Petrography and Geochemical Features of Mafic Microgranular Enclaves in the Sarihan Granitoid, NE Turkey. Fourth International Turkish Geology Symposium, abstract, 225, C.Ü. Adana/Turkey.
 • Arslan, M., Hoskin, P.W.O., and Aslan, Z., Continental Crust Formation and Thermal Consequences of Cenozoic Thickening of the Eastern Pontides Tectonic unit. Preliminary Temporal Constraints and ımplications. Fourth International Turkish Geology Symposium, abstract, 121, C.Ü. Adana/Turkey.
 • Arslan, M., Aslan, Z., Dokuz, A., and Eyüboğlu, Y., 2001. Petrography and Geochemistry of the Bayburt Tuffs. An Acidic, Pyroclastic Volcanism during Eocene time in Southern Pontides; NE Turkey. Fourth International Turkish Geology Symposium, abstract, 308, C.Ü. Adana/Turkey.
 • Aslan, Z., Petrography and textural evolution of the Sarihan Granitoid, NE Turkey. An example of anti-rapakivi texture and associated mineralization. Rapakivi and Associated Mineralization, IGCP project 373, 32-33, Field Conference in Southern Finland.
 • Arslan, M., Aslan, Z. and Şen, C., 2000. Diverse evolutionary paths in southern and northern zone granitic intrusions of eastern pontide paleo-arc setting, NE Turkey. Rapakivi and Associated Mineralization, IGCP project 373, 29-31, Field Conference in Southern Finland.

 

 • Aslan Z., Rift Related Arc Volcanism During Liassic Time in the Southern Zone of Eastern Pontide Arc, NE Turkey. 10th V.M. Goldschmidt Conference, Journal of Conference Abstract, 5(2), 165, Cambridge Publications.

 

 • Arslan, M., Aslan, Z., Sen, C., and Hoskin, P.W.O., 2000. Constraints on Petrology and Petrogenesis of Tertiary Volcanism in the Eastern Pontide Paleo-Arc System, NE Turkey. 10thM. Goldschmidt Conference, Journal of Conference Abstract, 5(2), 157-158, Cambridge Publications.
 • Aslan, Z., Rb-Sr dating and petrogenesis of the Calc-alkaline Sarihan Granitoid (Bayburt), NE Turkey. implications for a hybrid source. IESCA Abstract, 214.
 • Aslan, Z. and Aslaner, M., 1999. Petrography and petrology of the calc-alkaline Sarıhan (Bayburt) granitoid, NE Turkey. Evidence on magma mixing. In B. Barbarin (ed.), the Origin of Granites and Related Rocks, 4th Hutton Symposium, 17, Clermont-Ferrand, France.
 • Arslan, M., Aslan, Z. and Şen, C., 1999. Post-collision granitic intrusions of Eastern Pontides, NE Turkey. Implications to Pontide arc evolution during Tertiary time. In B. Barbarin (ed.), the Origin of Granites and Related Rocks, 4th Hutton Symposium, 124, Clermont-Ferrand, France.
 • Arslan, M., Aslan, Z. and Şen, C., 1999. Post-collision Tertiary magmatism of Eastern Pontides, NE Turkey. European Journal of Mineralogy, 11, 22.

 

 • Aslan, Z. and Aslaner, M., 1998. Evidence of magma mixing and hybrid source on calc-alkaline Sarıhan (Bayburt) Granitoid, NE Turkey. 8thM. Goldschmidt Conference, Toulouse, France, Mineralogical Magazine, 62A (1), 79-80.

 

 • Hoskin, P.W.O, Arslan, M. and Aslan, Z., Clinopyroxene phenocryst formation in an alkaline magma. Interpretations from oscillatory zoning. 8th V.M. Goldschmidt Conference, Toulouse, France, Mineralogical Magazine, 62A(2), 653-654.
 • Aydın, A., Aslan, Z., Arslan, M. and Gelişli, K., 1997. An approach to determine an intrusive rock composition by magnetic susceptibility values. Lateral geochemical variations in Sarihan Granodiorite, south of Bayburt NE Turkey. International Geocience Conference and Exhibition, Moskow’97.

PROJE VE TEZLER

 • Şaroluk ve Göloba (Batı Anadolu-Türkiye) Sokulumlarının Petrografisi, Mineral Kimyası ve Petrolojisi. Biga Yarımadası’nda Çarpışma Sonrası Magmatizmada Manto-Kabuk Etkileşimi. TÜBITAK, Proje no. 114Y527, Proje Yürütücüsü (2015).
 • Yürekli (Balıkesir) Dasit’inin Petrografik ve Petrolojik Özellikleri. Balıkesir Üniversitesi BAB, Proje no. 2015/179,  Proje Yürütücüsü (2015).
 • Yukarı Göcek (Bigadiç-Balıkesir) Köyü ve Çevresinin Jeolojisi ile Ametist Oluşumlarının incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi BAB, Proje no. 2014/30, Proje Yürütücüsü (2014).
 • Bafra-Merzifon (Samsun) ve Ulubey-Gölköy (Ordu) Yörelerindeki Tersiyer Sokulumlarının Petrokimyası, Termokronolojisi ve Izotop Sistematikleri. Çarpısma Ortamlarında Litosferik Manto-Yitim-Kabuk Etkilesimi. TÜBİTAK, Proje no.113Y404, Araştırmacı (2014)
 • Balıkesir ve civarındaki Hallaçlar Volkaniti’nin petrografisi, jeokimyası ve petrolojisi. Balıkesir Üniversitesi BAB, Proje no. 2013/90, Proje Yürütücüsü (2013).
 • Şapçı (İbirler-Balıkesir) Volkaniti’nin petrografisi, jeokimyası ve petrolojisi. Balıkesir Üniversitesi BAB, Proje no. 2010/12, Proje Yürütücüsü (2010).
 • Tanyeri (Erzincan) Civarındaki Metamorfitlerin Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri. T.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Proje No. 2006.118.001.08,  Proje Yürütücüsü (2007).
 • Ilıca (Erzurum) Yöresi Volkanitlerinin Jeokimyasal ve Petrolojik İncelenmesi. Volkanizma, Tektonik ve Jeotermal Sistemler Arasındaki İlişki. T.Ü. Araştırma Fonu Projesi, No. 2006.118.001.06, Araştırmacı(2007).
 • Doğu Pontid Güney Zonu (Gümüşhane-Mescitli Arası) Tersiyer(?) Yaşlı Dasit ve Piroklastlarının Petrografisi, Jeokimyası ve Petrolojisi. T.Ü. Araştırma Fonu Projesi, No. 2004.118.002.05, Proje Yürütücüsü (2005).
 • Bayburt tüflerinin petrografik, jeokimyasal ve petrolojik özelliklerinin incelenmesi. T.Ü. Araştırma Fonu Projesi, No. 99.112.005.3, Proje Yürütücüsü (1999).
 • Doğu Pontid kuzey (Tonya-Trabzon) ve güney (Yağmurdere-Gümüşhane) zonundaki Eosen (?) yaşlı granitik sokulumların jeokimyasal ve petrolojik özelliklerinin incelenmesi. T.Ü. Araştırma Fonu Projesi, No. 98.112.005.2, Araştırmacı (1998).
 • Sarıhan ve Saraycık (Bayburt) granitinin petrolojik ve jeokronolojik yönden incelenmesi. T.Ü. Araştırma Fonu Projesi, No. 94.112.005.1, Araştırmacı (1994).

TEZLER

 • Yüksek lisans tezleri
 • Hüseyin Şahin. Yukarı Göcek (Bigadiç-Balıkesir) Köyü ve Çevresinin Jeolojisi ile Ametist Oluşumlarının incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir (2012-devam).
 • Hilal Akgün. Göloba (Balya-Balıkesir) Plutonu’nun petrografisi, jeokimyası ve petrolojisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir (2013-devam).
 • İsmail Altın. Şaroluk (Gönen-Balıkesir) Granitoyidinin Petrografik, Jeokimyasal ve Petrolojik Özellikleri. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir (2013-devam).
 • Ece Simay Saatcı. Yürekli (Balıkesir) Dasitinin petrografik ve petrolojik özellikleri. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir (2014-devam).
 • Dilber Kaplan. Şapçı (İbirler-Balıkesir) Volkaniti’nin petrografisi, jeokimyası ve petrolojisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir (2010-2015).
 • Mehmet Ali Gücer. Yoncayolu Metamorfitleri (Üzümlü-Erzincan) ve Çevre Kayaçlarının Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal İncelenmesi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon (2006-2008).

DERSLER

YIL KODU DERSİN ADI SEVİYE
2015 JEM5217 İleri kayaç tanıma Lisans Üstü
2016 JEM5216 Magmatik kayaçlarda jeokimyasal verilerin kullanımı Lisans Üstü
2015 JEO2104 Optik mineraloji Lisans
2016 JEO2209 Magmatik kayaç petrografisi Lisans
2015 JEO3218 Metamorfik kayaç petrografisi Lisans